Skip to main content

Auteur: Ronny

Uitnodiging Jaarvergadering 2023

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering, die zal plaats vinden op 29 november 2023. Aanvang 19.30 uur in het dorpshuis Agricola te Baflo.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Verslag van de vorige vergadering. ( staat hier )
 3. Jaarverslag secretaris. ( staat hier )
 4. Jaarverslag penningmeester.
 5. Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar mw. H. Mennes.
  Aftredend en herkiesbaar mw. T.J. v.d. Kooi.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 20-11-2023 schriftelijk aanmelden bij ons kantoor.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.

Aanmelden voor de jaarvergadering
I.v.m. de reservering in het dorpshuis vragen u vriendelijk aan te melden.
Dat kan op di, wo en vrij van 8.30uur tot 11.30uur via telnr. (0595) 42 23 46.
Of via e-mailadres: kantoor@marneterpen.nl

Bedankt, en graag tot 29 november.

Jaarvergadering 2022

Verslag 18-05-2022

Opening

Onze voorzitter kan wegens ziekte niet aanwezig zijn daarom neem Adri Bremer, ons nieuw te kiezen bestuurslid, deze taak op haar. De voorzitter heet deze avond 9 personen van harte welkom op de jaarvergadering van huurdersvereniging De Marne-De Terpen. Drie leden hebben zich afgemeld, drie bestuursleden kunnen wegens ziekte niet aanwezig zijn en 2 bestuursleden hebben net voor aanvang van de vergadering zich moeten afmelden omdat de taxie niet kwam opdagen.

Na het officiële gedeelte van de vergadering geeft de heer Sam van de Meij, energiedeskundige, een presentatie over “Energie en huurders”.

Notulen vorige vergadering

Omdat de jaarvergadering wegens corona 2 jaar niet doorgegaan is hebben we geen notulen van de vorige vergadering.

Jaarverslag secretaris

Secretaris Harma Wieringa geeft aan dat het jaar 2021 een erg druk jaar is geweest met veel activiteiten. In het Jaarverslag 2021 staan alle activiteiten van de Huurdersvereniging vermeld.

Verder geen op of aanmerkingen op het verslag.

Jaarverslag penningmeester

Wegens gezondheidsklachten is onze penningmeester mevrouw L. Vermaas per 1 januari gestopt met haar taken. Zij heeft de boekhouding overgedragen aan mevrouw A. Lameijer.

Tevens zijn we per 1 januari overgestapt naar een andere accountantskantoor helaas hebben we de jaarcijfers nog niet ontvangen. De begroting ligt ter inzage op de vergadering.

Bestuursverkiezing

De heer J. Werkman aftredend als voorzitter en mevrouw L. Vermaas aftreden als penning meester maar herkiesbaar als bestuurslid.

Mevrouw A. Lameijer is tussentijds toegetreden als penningmeester en mevrouw A. Bremer heeft zich beschikbaar gesteld  om toe te treden tot het bestuur.

Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld dus worden mevrouw L. Vermaas, mevrouw A. Lameijer, mevrouw A. Bremer en de heer J. Werkman met algehele stemmen aangenomen in het bestuur.

Rondvraag

Dhr. D. Dros vraagt hoe de energietransitie gaat voor huurders.
Mevrouw A. Bremer geeft aan dat de heer S. v.d. Meij, energiedeskundige, hier straks verder op in zal gaan.

Dhr. J. Hink vraagt of W&B wel voldoende en goed communiceert met hun huurders.
Mevrouw A. Bremer vertelt dat het afgelopen jaar de klachten zijn afgenomen, vooral in onze regio zijn het afgelopen half jaar weinig klachten binnen gekomen. Wel moeten we erbij vermelden dat er een periode is geweest dat er slecht met de bewoners werd gecommuniceerd en klachten te laat of niet werden opgelost. Dit is vooral gekomen door ziekte en wisseling van de wacht. Het nieuwe team van Wierden en Borgen werkt aan procesverbetering. Het belangrijkste doel is om de kwaliteit van de klant processen structureel op een hoger niveau te brengen.  Ze hebben al grote stappen gemaakt maar er moet nog veel gebeuren.

Sluiting

Na het officiële gedeelte van de vergadering heeft de heer Sam van der Meij, energiedeskundige, een presentatie gegeven over ” Energie en huurder”.

De belangrijkste vraagstukken in deze presentatie waren:  waarom is het energiethema belangrijk, wat verbruiken we met zijn allen en hoeveel aardgas is er nog en wat kun je doen om de energierekening te verlagen? De presentatie  was erg interessant en de vergadering zou graag zien dat de huurderorganisatie, Wierden en Borgen en de heer van der Meij gaan overleggen of het mogelijk is om een proefproject met energiecoaches op te starten in onze regio. De secretaris gaat een overleg inplannen met de verantwoordelijke medewerker van Wierden en Borgen, bestuur huurdersorganisatie en de heer S. van der Meij.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de heer Sam van der Meij voor zijn presentatie en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Het Jaar 2022

Waar hebben we ons dit jaar mee bezig gehouden.

 

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Elke week komt het dagelijks bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats.
 • De provinciale vergaderingen van de Woonbond hebben het eerste halfjaar ook online plaatsgevonden. Op deze vergaderingen worden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid. Dit jaar heeft de Woonbond diverse Webinars betreffende huurderzaken georganiseerd.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2022.
 • Website en facebook: het bijhouden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken.
 • 7 maart overleg met de adviseur van de Woonbond

 

Afhandeling klachten en vragen van huurders

 • Ook in 2022 konden onze leden op ons kantoor terecht voor problemen die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent van Wierden en Borgen.
 • Tijdens deze overleggen bespreken we diverse zaken/problemen die betrekking hebben op leefbaarheid.
 • Overleg met Wierden en Borgen.
 • 6x per jaar hebben de drie huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. duurzaamheidvisie, kaderbrief begroting, huurbeleid, onderhoud en verbetering woningen, communicatie, portefeuilleplan, leefbaarheid en omgeving, sociaalplan,  FKO, mutatiebeleid, proces aardbevingsschade, verkoop woningen, wonen en zorg en prestatieafspraken.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent van Wierden en Borgen. Als er belangrijke zaken te melden zijn schuift de projectleider nieuwbouw ook aan.
 • In principe hebben de 3 Ho’s 1x  per maand overleg met de projectmedewerker volkshuisvesting over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker bij elkaar.
 • 2x per jaar bijpraat moment manager wonen en directeur/bestuurder.
 • 2x per jaar overleg met de Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen
 • 11 januari online nieuwjaarsbijeenkomst.
 • 28 februari brainstormsessie Leefbaarheidsvisie
 • 7 maart overleg FKO
 • 28 maart overleg manager vastgoed en projectleider van Wierden en Borgen.
 • 5 april, 19 april, 28 april , 19 mei overleg evaluatie/aanpassen sociaalplan
 • 29 april bijeenkomst i.v.m. samenwerkingsbijeenkomst
 • 9 juni, 29 juni overleg zonnepanalen beleid
 • 7 juli, 24 oktober bespreekforum Groningen Huurt
 • 2 september excursie ”leefbaar kleine dorpen” met management team Wierden en Borgen, raad van commissarissen en de 3 huurdersorganisaties
 • 21 november overleg manager vastgoed en projectleider over  E,F,G labels
 • 13 december overleg huurbeleid 2023

 

Prestatie afspraken/themabijeenkomsten gemeente

 • 22 maart start overleg bod
 • 10 mei bespreken concept biedingen
 • 7 april themabijeenkomst wonen en zorg
 • 13 mei, 10 juni woonkoers noordwestelijke woondorpen
 • 2 juni tussen evaluatie prestatie afspraken
 • 1 september themabijeenkomst transitie warmte
 • 22 september dorpsschouw Leens
 • 27 oktober dorpsschouw Pieterburen
 • 31 oktober overleg strategisch dorpsplan Baflo/Rasquert
 • 8 november dorpsschouw Kloosterburen
 • 8 december ondertekenen prestatie afspraken 2023

 

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 22 april, 4 november en 12 oktober:  overleg 3 Ho’s , directie Wierden en Borgen en Raad van Commissarissen.
 • 17 mei : doornemen sollicitatie brieven  vacatures RvC Wierden en Borgen.

 

Overleg met Huurdersorganisatie HEG en huurdersvereniging Hoogkerk

Sinds 1 juli 2015, de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet, hebben we als huurdersorganisatie een andere positie. Deze zullen we de komende jaren meer en meer gaan innemen. We hebben de ambitie om daar onze achterban directer bij te betrekken daarom zijn de 3 huurdersorganisaties intensief gaan samenwerken betreffende beleidzaken.

In principe hebben de 3 Ho’s 1x per maand overleg over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, FKO, duurzaamheidsvisie, prestatieafspraken, leefbaarheid, wonen en zorg, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker fysiek of online bij elkaar.