Skip to main content

Auteur: Ronny

Verslag van de jaarvergadering van de huurdersvereniging De Marne-De Terpen 2023

29 november 2023

 

Opening.

Onze voorzitter heet deze avond 13 personen van harte welkom op de jaarvergadering van huurdersvereniging De Marne-De Terpen. 5 leden die zich wel hebben aangemeld zijn helaas niet gekomen.

 

Notulen vorige vergadering.

De notulen van de vergadering worden onveranderd goedgekeurd en met dank aan de secretaris getekend.

 

Jaarverslag secretaris.

In het Jaarverslag 2022 staan alle activiteiten van de Huurdersvereniging vermeld.

Verder geen op of aanmerkingen op het verslag.

 

Jaarverslag penningmeester.

Net als voorgaand jaar is onze boekhouding gecontroleerd door accountantskantoor Flynth. Het bestuur heeft de definitieve financiële jaarrekening boekjaar 2022 ondertekend waarmee ze akkoord zijn gegaan met de jaarrekening.  Het financieel verslag ligt ter tafel tijdens de vergadering.

 

Bestuursverkiezing.

Mevrouw H. Mennes en mevrouw T.J. van der Kooi zijn beide herkiesbaar en bereid te blijven besturen.

Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld en worden zowel mevrouw H. Mennes als mevrouw  T.J. van der Kooi met algehele stemmen weer aangenomen in het bestuur.

 

Kort verslag van de voorzitter.

De voorzitter vertelt met welke belangrijke zaken het dagelijks bestuur zich het afgelopen jaar onder andere mee bezig heeft gehouden. We hebben diverse overleggen gehad met de Gemeente en Wierden en Borgen betreffende praktische en beleidzaken o.a:

 • Zelf aangebrachte voorzieningen beleid en fonds klein onderhoud.
 • Huurbeleid is dit jaar weer een moeilijke discussie. In de nationale prestatie afspraken is overeengekomen dat niet langer de inflatie leidend is voor de huurverhoging, maar de gemiddelde loonontwikkeling. Ook is er een verplichte huurverlaging gekomen voor huurders van woningen met een huurprijs boven €575,03 en een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Bij Wierden en Borgen waren dit 1800 huurders.
 • Marenland: per 1 november hebben Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen de woningen van Woongroep Marenland overgenomen. De overdracht was nodig, omdat eind 2022 bleek dat de risico’s voor woongroep Marenland te groot waren om de versterkingsopgave en de andere taken zelfstandig voort te zetten.
 • Wold en Waard: 180 huurwoningen die staan in Ezinge, Feerwerd en Garnwerd worden per 1 januari 2024 overgedragen aan Wold & Waard
 • Zonnepanelen: Wierden en Borgen heeft als doel in 2050 een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad. Zonnepanelen spelen hierin een belangrijke rol. Ze dragen namelijk direct bij aan verlaging van CO2-uitstoot en de energierekening. Iedere woning van Wierden en Borgen komt in aanmerking voor zonnepanelen mits het dak het toestaat en er geen sloopplannen zijn gepland voor 2031.
 • Prestatieafspraken en Ambitiekader: de prestatieafspraken volkshuisvesting zijn een leidraad voor de samenwerking tussen woningcorporatie, huurdersorganisaties en de gemeente op het gebied van wonen. In de prestatieafspraken wordt concreet vastgelegd welke resultaten ze willen bereiken en welke procesafspraken er worden er gemaakt voor het komend jaar met betrekking tot sociale huur. In het Ambitiekader staan de gezamenlijke ambities en doelen met betrekking tot betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en veiligheid en kwaliteit.
 • Twee bestuursleden hebben deelgenomen aan overleggen met betrekking tot het samenstellen van het strategisch dorpsplan Baflo en Rasquert en de woonkoers noordwestelijke woondorpen. Doel van de woonkoers noordwestelijke woondorpen is om een koers te bepalen voor zowel de aantallen als de kwaliteit van de woningen voor de komende 10-20 jaren. Het strategisch Dorpsplan Baflo en Rasquert is een plan dat input geeft aan plannen rond wonen, voorzieningen, verduurzaming, de leefbaarheid en de kwaliteit van de fysieke leefbaarheid voor de komende 10-15 jaar.

Naar aanleiding van deze uiteenzetting kwamen er enkele vragen vanuit de zaal.

Vraag: de nieuwe woningen aan de Wilhelminalaan hebben 5 zonnepanelen en zijn volledig van het gas af. Deze bewoners hebben een handleiding ontvangen waarin stond dat bij normaal gebruik en bewoning het elektrisch energie verbruik op nul uitkomt. Echter bij geen enkele bewoner komt het op nul uit. De bewoners willen daarom graag extra panelen.

De Ho ontvangt van deze bewoners alle correspondentie betreffende de zonnepanelen en gaat hierover vragen stellen bij de corporatie.

Vraag: werken jullie samen met huurdersorganisatie HEG?

De voorzitter vertelt dat in het werkgebied van Wierden en Borgen zijn 3 huurdersorganisaties werkzaam n.l. stichting Ho Heg, huurdersvereniging  Hoogkerk Noordijk en huurdersvereniging De Marne- De Terpen. De huurderorganisatie werken nauw samen. 1 x per maan komen ze samen en overleggen diverse lopende zaken.

Opmerking van een van de aanwezigen: wij vinden dan de communicatie van Wierden en Borgen nog wel eens te wensen overlaat.

De voorzitter geeft aan dat communicatie een vaak terugkerend bespreekpunt is van de 3 huurdersorganisaties tijdens de bestuurlijke overleggen met Wierden en Borgen.

 

Rondvraag.

Vraag: waarom staat op de uitnodigingsbrief mijn naam niet meer vermeld?

De voorzitter: helaas in verband met de privacywetgeving mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken.

 

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.

Jaarverslag 2023

Hieronder een opsomming waar we ons dit jaar mee bezig hebben gehouden.

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Elke week komt het dagelijks bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats.
 • De provinciale vergaderingen van de Woonbond. 4 x per jaar wordt een provinciale vergadering gehouden voor de aangesloten huurdersorganisaties van Groningen. Op deze vergaderingen worden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid. Dit jaar heeft de Woonbond diverse webinars betreffende huurderzaken georganiseerd.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2023.
 • Website en facebook: het bijhouden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken.
 • 13 februari: overleg strategisch dorpsplan Baflo/Rasquert.
 • 16 juni: overleg Huurdersplatform Westerkwartier.
 • 7 juli: presentatie strategisch dorpsplan Baflo/Rasquert
 • 30 oktober: interview voor bewonersblad Op Stee
 • 9 november: webinar- onderhoudsverdeling
 • 16 november: webinar – procedures om onderhoud af te dwingen
 • 7 december: webinar- verduurzaming
 • 13 december :webinar- initiatiefrecht voor woningverduurzaming

 

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2023 konden onze leden op ons kantoor terecht voor problemen die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent, projectleider en wijkbeheerder van Wierden en Borgen.

Tijdens deze overleggen bespreken we diverse zaken/problemen die betrekking hebben op leefbaarheid.

 

 

 

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 6x per jaar hebben de drie huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. duurzaamheidvisie, kaderbrief begroting, huurbeleid, onderhoud en verbetering woningen, communicatie, portefeuilleplan, leefbaarheid en omgeving, sociaalplan, FKO, mutatiebeleid, proces aardbevingsschade, verkoop woningen, wonen en zorg en prestatieafspraken.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent, projectleider en wijkbeheerder van Wierden en Borgen. Als er belangrijke zaken te melden zijn schuift de projectleider nieuwbouw ook aan.
 • In principe hebben de 3 Ho’s 1x per maand overleg met de projectmedewerker volkshuisvesting over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, F.K.O., ZAV beleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker bij elkaar.
 • 2x per jaar bijpraat moment manager wonen en directeur/bestuurder.
 • 2x per jaar overleg met de Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen.
 • 10 januari: nieuwjaarreceptie
 • 11 en 12 januari uitdelen energie bespaar pakketten.
 • 17 januari: huurders conferentie Woongroep Marenland
 • 24 januari: uitleg energie labels
 • 31 januari: overleg Huurbeleid 2023
 • 22 maart, 17 juli en 4 november: bespreek forum Groningen Huurt
 • 30 mei: overleg 10 stappenplan projecten
 • 19 juni en 9 november: overleg invoering voorzieningenwijzer gemeente Het Hogeland
 • 8 september: thema bijeenkomst Huurbeleid met 3 ho’s, MT en RvC
 • 15 november: overleg alle Ho’s provincie Groningen en adviseur van de Woonbond over Groningen Huurt
 • 22 november: feestelijke afronding project Beukemastraat Leens

Prestatie afspraken/themabijeenkomsten gemeente

 • 12 en 27 januari: overleg woonkoers Baflo/Rasquert en Eenrum
 • 26 januari: bijeenkomst Meerjarig Prestatie Kader Volkshuisvesting. Thema speciale doelgroepen.
 • 20 februari, 27 februari, 3 april, 8 mei, 22 mei, 24 augustus, 27 oktober en 3 november: schrijfgroep Ambitie kader en Prestatie afspraken.
 • 20 maart: start overleg biedingen 2023
 • 17 april: bijeenkomst Wonen en Leefbaarheid. Thema huurbeleid Marenland + ambitiekader
 • 9 mei: overleg concept biedingen corporaties
 • 7 september: tripartite overleg Ambitiekader en biedingen corporaties
 • 14 september: tripartite overleg biedingen Wierden en Borgen
 • 12 december: tekenen Prestatie afspraken

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 20 april: overleg 3 Ho’s, directie Wierden en Borgen en Raad van Commissarissen.
 • 2 november; overleg 3 Ho’s en Raad van Commissarissen

Overleg met Huurdersorganisatie HEG en huurdersvereniging Hoogkerk

In principe hebben de 3 Ho’s 1x per maand overleg over diverse lopende zaken o.a. splitsing Woongroep Marenland, overdracht woningen Wold en Waard, zonnepanelenbeleid, verduurzaming woningen met E, F, G label, sociaalstatuut, huurbeleid, FKO, prestatieafspraken, leefbaarheid, wonen en zorg, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker fysiek of online bij elkaar.

Prestatieafspraken voor 2024

Wierden en Borgen maakte in de gemeenten Het Hogeland, Groningen en Eemsdelta prestatieafspraken voor 2024. De afspraken zijn in goed overleg gemaakt met de gemeenten, de huurdersorganisaties en collega-corporaties. Met de afspraken zorgen de partijen voor voldoende, betaalbare en duurzame woningen in een prettige woonomgeving.   Infographic Prestatiafspraken 2024

Voor alle afspraken met de betreffende gemeentes kunt u hier alles over lezen.