Auteur: admin

Lidmaatschap vanaf 2022 gratis

Met ingang van 2022 vervalt de bijdrage van huurders aan hun huurdersorganisatie. Huurders die lid zijn van de huurdersorganisatie dragen niet langer financieel bij. Bijdragen door mee te praten en te doen blijft natuurlijk altijd mogelijk. Graag zelfs!

Huurdersorganisaties hebben geld nodig om hun werk te kunnen doen. Bij sommige organisaties kwam dat geld deels uit de maandelijkse contributie van huurders. Daaraan komt een eind. Vanaf 1 januari komen de nodige financiële middelen volledig van Wierden en Borgen. In een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt dit allemaal goed geregeld.

Einde aan de ongelijkheid

Binnen het werkgebied van Wierden en Borgen zijn verschillende huurdersorganisaties actief. De ene organisatie heeft leden, de andere organisatie is een stichting met een achterban. Aan huurdersvereniging De Marne – De Terpen en huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HOHEG) betaalden huurders contributie. Bij huurdersvereniging Hoogkerk – Noorddijk betaalden leden geen contributie. Per 2022 zijn de onduidelijkheid en ongelijkheid voorbij. Geen enkele huurder betaalt dan nog contributie.

Onafhankelijkheid blijft overeind

Komt daarmee ook een einde aan de onafhankelijkheid van de huurdersorganisaties? Zeker niet! Wierden en Borgen stopt met het innen van de bijdragen namens de huurdersorganisaties. Je zou dus zelfs kunnen zeggen dat de onafhankelijkheid groter wordt.

De bijdrage van een corporatie aan huurdersorganisaties is bovendien wettelijk geregeld. Juist doordat huurdersorganisaties de belangen van huurders onafhankelijk behartigen, zijn zij belangrijke gesprekspartners van de corporatie. Dat blijft ook na 1 januari overeind. Inclusief de mogelijkheid om onafhankelijke adviseurs in te huren bij moeilijke zaken, zoals experts van de Woonbond.

Jaarverslag 2021

2021 heeft wederom in het teken heeft gestaan van het corona virus.  Het digitaal vergaderingen is in een stroomversnelling gekomen door corona. Veel vergaderingen zullen in de toekomst digitaal blijven plaatsvinden omdat het efficiënter is en veel tijd bespaart. Sommige vergaderingen moeten echter wel fysiek blijven plaatsvinden daar valt ook onze jaarvergadering onder, veel van onze leden zijn niet digitaal. Helaas is het dit jaar wederom niet mogelijk geweest om een fysieke leden vergadering te houden.
Het bestuur streeft ernaar om begin volgend jaar een jaar vergadering te organiseren.
Wel hebben we dit jaar een enquête gehouden onder onze leden. Middels deze enquête hebben we getoetst hoe bekend de huurdersvereniging is, in welke mate huurders actief zouden willen worden, welk communicatiekanaal gewenst is en welke thema’s het meest belangrijk zijn voor huurders.

Hieronder een opsomming waar we ons dit jaar mee bezig hebben gehouden.

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Elke week komt het dagelijks bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Dit jaar kon deze vergadering helaas niet doorgaan door de coronacrisis.
 • De provinciale vergaderingen van de Woonbond hebben het eerste halfjaar ook online plaatsgevonden. Op deze vergaderingen worden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid. Dit jaar heeft de Woonbond diverse Webinars betreffende huurderzaken georganiseerd.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2021.
 • Website en facebook: het bij houden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken.
 • Groningen Huurt: op 25 januari, 22 februari, 8 juli, 7 september en 1 december. De huurdersorganisaties staan aan de vooravond om samen met de corporaties een regionaal woonruimte verdeelsysteem te ontwikkelen. De huurdersorganisaties en corporaties moesten eerst een werkorganisatie samenstellen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dit vergt veel tijd en overleg. Op 2 december is de intentieovereenkomst ondertekend,
 • Met onze adviseur van de Woonbond hebben we enkele keren overleg gehad over diverse huurderszaken. Huurderzaken als sociaalplan, huurbeleid, duurzaamheidsbeleid,
  3 januari, 12 maart, 26 maart en 2 juli.

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2021 konden onze leden op ons kantoor terecht voor problemen die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent van Wierden en Borgen.

Tijdens deze overleggen bespreken we diverse zaken/problemen die betrekking hebben op leefbaarheid.

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 6x per jaar hebben de drie huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. duurzaamheidvisie, kaderbrief begroting, huurbeleid, onderhoud en verbetering woningen, communicatie, portefeuilleplan, leefbaarheid en omgeving, sociaalplan, FKO, mutatiebeleid, proces aardbevingsschade, verkoop woningen, wonen en zorg en prestatieafspraken.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent van Wierden en Borgen. Als er belangrijke zaken te melden zijn schuift de projectleider nieuwbouw ook aan.
 • In principe hebben de 3 HO’s 1x in de 2 maand overleg over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker bij elkaar.
 • 2 maart : Circusvis ondersteunt Wierden en Borgen met het opstellen van een ondernemingsplan. Deze avond hebben de 3 huurdersorganisaties het concept met Circusvis besproken.
 • Groningen Huurt: op 25 januari, 22 februari, 8 juli, 7 september en 1 december.
 • 16 februari, 10 maart, 14 september en 17 november: evaluatie Fonds Klein Onderhoud.
 • 10 maart, 2 juli en 9 november: evaluatie Sociaal plan.
 • 18 maart, 29 maart, 17 augustus en 29 oktober: overleg vastgoed projecten en onderhoud Wierden en Borgen.
 • 23 maart, 18 mei, 15 juni, 1 oktober en 8 november: overleg ophalen input en bespreken bod prestatie afspraken 2022.
 • 31 maart en 13 oktober: bijpraat moment met directeur/bestuurden en manager wonen van Wierden en Borgen
 • 21 juni: themabijeenkomst met 3 HO,s visie wonen en zorg en visie duurzaamheid..
 • 22 juni: stakeholdersbijeenkomst visie wonen en zorg.
 • 28 juni, 13 september en 21 september: sollicitatieprocedure vacature Raad van Commissarissen Wierden en Borgen.
 • 21 juli: overleg kaderbrief begroting.
 • 25 augustus: overleg manager wonen over contributie en leden administratie.
 • 3 september: excursie dag HO’s, RvC en MT.
 • 23 september: overleg bewoners Leens
 • 5 oktober: kennismaking bestuurssecretaris Wierden en Borgen.
 • 25 oktober: Themabijeenkomst urgentie/bijzondere doelgroepen
 • 2 november: overleg adviseur duurzaamheid Wierden en Borgen.

Prestatie afspraken.

 • 25 mei: bijeenkomst transitie warmte
 • 15 juni: tussen evaluatie prestatie afspraken gemeente Het Hogeland
 • 9 september: startbijeenkomst Wonen en Leefbaarheid
 • 1 oktober: tripartite overleg prestatieafspraken gemeente Het Hogeland
 • 8 november: bespreken concept prestatieafspraken
 • 10 december: ondertekenen prestatie afspraken 2022

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B.

 • 22 april en 4 november: overleg 3 HO’s , directie Wierden en Borgen en Raad van Commissarissen.
 • 28 juni: afstemmen sollicitatieprocedure vacatures RvC Wierden en Borgen.

Overleg met Huurdersorganisatie HEG, huurdersvereniging Hoogkerk.

Sinds 1 juli 2015, de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet, hebben we als huurdersorganisatie een andere positie. Deze zullen we de komende jaren meer en meer gaan innemen. We hebben de ambitie om daar onze achterban directer bij te betrekken daarom is besloten dat de 3 huurdersorganisaties intensief gaan samenwerken betreffende beleidzaken.

In principe hebben de 3 HO’s 1x in de 2 maand overleg over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, FKO, duurzaamheidsvisie, prestatieafspraken, leefbaarheid, wonen en zorg, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker fysiek of online bij elkaar.

Ook zijn er dit jaar werkgroepen samengesteld, vaak onder begeleiding van de adviseur van de Woonbond, om diverse beleidzaken en gekwalificeerd adviezen samen te stellen.

 

 

 

 

 

 

Projecten Wierden en Borgen

Op de website van Wierden en Borgen vindt u een overzicht van alle, gerealiseerde, lopende projecten en projecten in voorbereiding. Klik hier om naar de site van Wierden en Borgen te gaan.

© Copyright 2013 - | Huurdersvereniging De Marne - De Terpen | Alle Rechten Voorbehouden | Inloggen