Articles in Category: Actueel

Enquête De Marne-De Terpen

Beste huurder van Wierden en Borgen, 

 

Het bestuur van huurdersvereniging De Marne-De Terpen wil u graag uitnodigen deel te nemen aan een enquête die De Woonbond namens ons heeft samen gesteld. De enquête bevat een aantal vragen over de huurdersvereniging en een aantal algemene vragen. We willen graag samen mét en namens u de belangen van de huurders in Noord-West Groningen op een opbouwende manier vertegenwoordigen bij Wierden en Borgen. Daar hebben we uw hulp bij nodig. 

De koers van de huurdersvereniging in deze wil het bestuur niet alleen bepalen, we willen u, als huurder, hier actief bij betrekken. In de enquête kunt u daarom ook aangeven op welke manier u hierbij betrokken wilt worden. 

De enquête kunt u invullen op: www.woonbondonderzoek.nl/demarnedeterpen of via de link op onze website of facebookpagina.

Het invullen kost ongeveer 4 minuten.

 

Overweegt u lid te worden van de huurdervereniging? 

Wij zijn op di-, wo- en vrijdagmorgen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 11.30 uur en graag bereid antwoord op uw vragen te geven en u eventueel als lid te verwelkomen.

Natuurlijk kunt u ook per mail reageren.

 

Telefoonnr.: 0595-422346

E-mail: kantoor@marneterpen.nl

Jaarverslag 2019

  

2019 is een druk jaar geweest met veel activiteiten, hieronder een opsomming:

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. De gebruikelijke onderwerpen passeren dan de revue.
 • Gezamenlijke ( de 4 huurderorganisaties, Raad van commissarissen en directie en personeel Wierden en Borgen) nieuwjaarsbijeenkomst in de Blauwe Schuit te Winsum op 7 januari was een succes.
 • In maart, juni, september en november bezochten 2 bestuursleden de provinciale vergaderingen van de Woonbond. Op deze vergaderingen werden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2019.
 • Website en facebook: het bij houden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken .

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2019 konden onze leden bij ons kantoor terecht voor problemen, die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 1x per maand hebben de vier huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. participatiebeleid, onderhoud en verbetering woningen, herstructurering, communicatie, leefbaarheid en omgeving, mutatiebeleid, verhuur, verkoop woningen en servicekosten.
 • De besturen van de 4 huurdersorganisaties hebben vanaf 7 januari tot half april in diverse overleggen, zowel gezamenlijk als ieder apart, intensief overleg gevoerd met Wierden en Borgen over het Huurbeleid 2019.
 • 9 januari: overleg EPV.
 • 31 januari: open huis Lijnbaan 16 te Winsum. Project “langer blijven wonen in Winsum”.
 • 15 februari: Hei en Klei middag.
 • 14 maart: afscheid Rinze Kramer, directeur Wierden en Borgen.
 • 13 maart: overleg met managementteam over het verbeterplan.
 • 26 maart: overleg met de woonconsulenten van onze regio.
 • 9 april: open huis woningen Ulrum
 • 6 wekelijks overleg met technisch beheer betreffende aardbevingsproblematiek, dagelijks, planmatig onderhoud en klachten ook de huurders (tweede helft van het jaar is het besproken tijdens het maandelijks overleg).
 • 7 mei: overleg over projecten groot onderhoud.
 • 21 mei en 26 juni: bespreken servicekosten.
 • 16 juli: overleg met accountmanager en de financieel medewerker van W&B over het financieel verslag en begroting van De Marne-De Terpen
 • 28 augustus: Start bijeenkomst “Op weg naar een nieuw huurbeleid”
 • 7 oktober en 28 november: Evaluatie bijeenkomsten “Op weg naar een nieuw huurbeleid”.
 • 12 november: overleg met de projectleider en projectconsulent van Wierden en Borgen
 • 19 november: Inloopbijeenkomst nieuwbouw project Beatrixstraat LEENS
 • 20 november: oplossessie problemen nieuwbouwwoningen Wehe den Hoorn
 • 25 november: overleg over begroting 2020, meerjarenbegroting 2020-2029
 • 29 november: Stakeholders dag
 • 16 december: overleg over verkoopbeleid en woonurgentie
 • 17 december : Kerstborrel 

Prestatie afspraken

 • 7 maart: overleg concept prestatie afspraken gemeente het Hogeland
 • 18 april: overleg prestatieafspraken gemeente Westerkwartier.
 • 12, 19 september en 7,14 oktober en 19 november: themasessies prestatieafspraken gemeente het Hogeland.
 • Ondertekening prestatie afspraken gemeente Westerkwartier 5 december 2019
 • Ondertekening prestatie afspraken gemeente het Hogeland 5 december 2019

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 9 april en 29 oktober: overleg met Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen. Onderwerpen van gesprek: meerjarenhuurbeleid, aardbevingsproblematiek, nieuwbouw, samenwerking en communicatie.
 • 6 februari: afscheid voorzitter Raad van commissarissen.
 • 14 mei en 15 oktober: overleg RvC, Managementteam W&B en de voorzitters Ho’s 

Overleg met Stichting huurderplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging Hoogkerk en huurdersvereniging De Huurder.

Sinds 1 juli 2015, de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet, hebben we als huurdersorganisatie een andere positie. Deze zullen we de komende jaren meer en meer gaan innemen. We hebben de ambitie om daar onze achterban directer bij te betrekken daarom is besloten dat de 4 huurdersorganisaties intensief gaan samenwerken betreffende beleidzaken.  

In principe hebben de 4 HO’s 1x in de maand overleg over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen ze vaker bij elkaar.

Ook zijn er dit jaar werkgroepen samengesteld, vaak onder begeleiding van de adviseur van de Woonbond, om diverse beleidzaken en gekwalificeerd adviezen samen te stellen.

Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot een goed en gedegen nieuw sociaalplan. Het nieuwe sociaalplan is op 7 november ondertekend door vertegenwoordigers van de vier huurdersorganisaties en Wierden en Borgen.

Onder leiding van Circusvis heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier huurdersorganisatie, Wierden en Borgen en een adviseur van de Woonbond, intensief samengewerkt om te komen tot een begrijpbaar voorstel voor een vernieuwd toekomstbestendig huurbeleid.

De 4 Huurdersorganisatie werken aan een gezamenlijke website.

 

 

Jaarverslag 2020

2020 is een jaar dat in het teken heeft gestaan van het corona virus.  Veel vergaderingen zijn in maart en april uitgesteld. Daarna hebben we vooral digitaal en telefonisch contact gehad met onze belanghebbenden.  In de zomer en herfst konden alle activiteiten weer fysiek plaatsvinden met een gepaste afstand van 1 ½ meter. Helaas moesten we aan het eind van het jaar weer digitaal. Door alle corona maatregelen hebben veel huurderszaken vertraging opgelopen maar iedereen probeert met man en macht dit weer recht te trekken.

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Dit jaar kon deze vergadering helaas niet doorgaan door de coronacrisis.
 • In maart, juni, september en november bezochten 2 bestuursleden de provinciale vergaderingen van de Woonbond. Op deze vergaderingen worden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid. Dit jaar heeft de Woonbond diverse Webinars betreffende huurderzakengeorganiseerd.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2020.
 • Website en facebook: het bij houden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken
 • September 40 jarig jubileum huurdersvereniging. Alle huurders hebben een presentje gekregen. .

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2020 konden onze leden op ons kantoor terecht voor problemen, die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 6x per jaar hebben de vier huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. participatiebeleid, onderhoud en verbetering woningen, herstructurering, communicatie, leefbaarheid en omgeving, mutatiebeleid, verhuur, verkoop woningen en servicekosten.
 • 4x per projecten overleg (nieuwbouw en onderhoud).
 • 28 januari en 25 februari bijeenkomsten duurzaamheidsvisie
 • 16 juni: visitatie Wierden en Borgen via Zoom
 • 2 september: bijpraten concept Duurzaamheidsbeleid
 • 14 oktober en 11 december: overleg met directeur bestuurder en manager wonen.
 • 27 oktober: overleg Groningen Huurt en Wonen en zorg
 • 27 oktober: overleg bewoners Beukemastraat Leens
 • 12 november: overleg opstellen ondernemingsplan Circusvis
 • 13 november: overleg met de woonconsument betreffende leefbaarheid
 • 24 november: presentatie nieuwe website Wierden en Borgen
   

Prestatie afspraken

 • 11 mei: teams overleg woonvisie gemeente het Hogeland
 • 15 juni: themabijeenkomst “mensen met een beperking”.
 • 8 juni, 3 september, 22 oktober tussen evaluatie prestatie afspraken.
 • 10 december: ondertekening prestatieafspraken gemeente Westerkwartier
 • 14 december: ondertekening prestatieafspraken gemeente Het Hogeland

 

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 19 mei: overleg 4 HO’s, directie Wierden en Borgen en Raad van Commissarissen
 • 30 juni: kennismaking met nieuw bestuurslid Raad van Commissarissen
 • 11 september excursie managementteam, HO’s en RvC leden
 • 3 november: overleg 4 HO’s en Raad van commissarissen

Overleg met Stichting huurderplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging Hoogkerk en huurdersvereniging De Huurder.

Sinds 1 juli 2015, de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet, hebben we als huurdersorganisatie een andere positie. Deze zullen we de komende jaren meer en meer gaan innemen. We hebben de ambitie om daar onze achterban directer bij te betrekken daarom is besloten dat de 4 huurdersorganisaties intensief gaan samenwerken betreffende beleidzaken.

 

In principe hebben de 4 HO’s 1x in de maand overleg over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker bij elkaar.

Ook zijn er dit jaar werkgroepen samengesteld, vaak onder begeleiding van de adviseur van de Woonbond, om diverse beleidzaken en gekwalificeerd adviezen samen te stellen.

Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot een goed en gedegen Huurbeleid. Onder leiding van Circusvis heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier huurdersorganisaties, Wierden en Borgen en een adviseur van de Woonbond, samengewerkt om te komen tot een goed leesbaar voorstel voor een vernieuwd toekomstbestendig huurbeleid.

 De 4 Huurdersorganisaties werken aan een gezamenlijke website.

Ondertekenen uniek sociaalplan voor sloop, woningverbetering en onderhoud

Huurders en Wierden en Borgen ondertekenen uniek sociaal plan voor sloop, woningverbetering en onderhoud

07 november 2019

Op donderdagavond 7 november ondertekenden vertegenwoordigers van vier huurdersorganisaties en woningcorporatie Wierden en Borgen een nieuw sociaal plan. Het sociaal plan beschrijft wat van huurders en Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, woningverbetering en onderhoud. Na een lange periode van intensieve gesprekken en samen schrijven ligt er een uniek sociaal plan waar de woningcorporatie en de huurdersorganisaties trots op zijn.

Matthieu van Olffen, bestuurder van Wierden en Borgen: "Uniek aan dit sociaal plan is dat we het samen met de huurdersorganisaties vanaf nul hebben geschreven. Wierden en Borgen vernieuwt en verbetert mede door de gaswinning relatief veel woningen. Daarom is voor huurders een actueel en gedragen sociaal plan extra belangrijk. Dat was reden voor ons om dit proces zo grondig en uitgebreid aan te pakken, met veel aandacht voor processtappen en de positie van de huurder. Een helder sociaal plan geeft duidelijkheid voor alle partijen en daar kunnen we hopelijk straks de vruchten van plukken." 

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen

Huurdersvereniging De Marne-De Terpen, Huurdersvereniging De Huurder, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk en Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het sociaal plan. De huurdersorganisaties zijn met het schrijven van het sociaal plan ondersteund door de Woonbond. De huurdersorganisaties over het maken van het sociaal plan: “Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Daarbij hebben wij natuurlijk de belangen van de huurders van Wierden en Borgen telkens voor ogen gehouden. Het resultaat: een duidelijk sociaal plan met afspraken over processen en vergoedingen in verschillende situaties, met ruimte voor maatwerk.”

Waarom een sociaal plan?

Aan elke huurwoning moet zo nu en dan wat gebeuren. En elke ingreep in een woning heeft impact op de huurders. Dat geldt zowel bij sloop, als bij woningverbetering en onderhoud. Woningcorporatie Wierden en Borgen en de huurdersorganisaties hebben daarom gezamenlijk een sociaal plan opgesteld dat huurders duidelijkheid geeft over de procedures, de beslissingen en de consequenties van grote en kleine ingrepen. Het doel is duidelijkheid te scheppen over hoe de woningcorporatie en huurder in die verschillende situaties met elkaar omgaan. Wierden en Borgen heeft nu verschillende basisplannen voor situaties waarin sprake is van sloop, woningverbetering en onderhoud met voldoende mogelijkheden voor maatwerk in bijvoorbeeld het aardbevingsgebied of in uitzonderlijke situaties. Onderdeel van het sociaal plan zijn de ‘negen zekerheden voor huurders’, die woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers over sloop en nieuwbouw in het aardbevingsgebied met elkaar hebben afgesproken.

 

Plegt-Vos bouwt voor Wierden en Borgen woningen in Zoutkamp en in Baflo

 

Donderdag 15 april ondertekenden Plegt-Vos en Wierden en Borgen het contract voor de bouw van

8 woningen in Baflo en 8 in Zoutkamp. In beide plaatsen worden 4 levensloopwoningen en 4 seniorenwoningen gebouwd. Rond juli starten de werkzaamheden en de verwachting is dat de woningen begin 2022 opgeleverd worden.

Op beide locaties stonden 12 woningen die al in 2018 gesloopt zijn. Wierden en Borgen bouwt minder woningen terug, waardoor er meer groene openbare ruimte ontstaat. Dat draagt bij aan de leefbaarheid. De gemeente onderzoekt wat er met de resterende grond gedaan kan worden. Tot die tijd wordt het ingericht als openbaar groen. 

Interesse?

Binnenkort worden de woningen op Woningnet Boven Groningen aangeboden en kunnen geïnteresseerden zich melden.  

 

Projecten Wierden en Borgen

Op de website van Wierden en Borgen vindt u een overzicht van alle, gerealiseerde, lopende projecten en projecten in voorbreiding. Klik hier om naar de site van Wierden en Borgen te gaan.