Articles in Category: Actueel

Jaarverslag 2018

             

2018 is een druk jaar geweest met veel activiteiten, hieronder een opsomming:

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Ledenvergadering: op 30 mei vond onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. De gebruikelijke onderwerpen passeerden.
 • Gezamenlijke ( de 4 huurderorganisaties, Raad van commissarissen en directie en personeel Wierden en Borgen) nieuwjaarsbijeenkomst in de Blauwe Schuit te Winsum op 8 januari was een succes.
 • In maart, juni, september en november bezochten 2 bestuursleden de provinciale vergaderingen van de Woonbond. Op deze vergaderingen werden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid
 • Op 8 februari, 14 juni en 11 oktober bezochten 2 bestuursleden de Regiovergaderingen in Hoogezand. Op deze vergaderingen werden we op de hoogte gehouden van huurderszaken die spelen in onze regio,
 • 1 februari: open huis Loppersum
 • 16 februari: symposium Woonbond “Huurders in de Knel”
 • 23 februari: 1e paal de grond in voor twee nieuwe woningen aan de Noorderstraat Ulrum.
 • 10 juli: feestelijke oplevering nieuwe woningen Wehe Den Hoorn.
 • 20 maart: Netwerkbijeenkomst Leefbaarheid te Zwolle.
 • 21 november: lancering Groningen huurt.
 • 17 december: oplevering 2 woningen Ulrum.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2018.
 • Website en facebook: het bij houden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken .

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2018 konden onze leden bij ons kantoor terecht voor problemen, die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 24 januari, 28 maart, reguliere vergaderingen met Wierden en Borgen en de 4 huurdersorganisaties: o.a. de volgende onderwerpen begroting, ondernemingsplan, huurbeleid, jaarverslag W&B, sociaal plan, aardbevingsproblematiek, huurvoorwaarden, harmonisatie, passend toewijzen, prestatieafspraken en Bags zijn besproken.
 • 6 wekelijks overleg met technisch beheer betreffende aardbevingsproblematiek, dagelijks, planmatig onderhoud en klachten ook de huurders.
 • 29 mei: overleg directie en management team Wierden en Borgen en de 4 voorzitters van de Huurdersorganisaties.
 • 14 juni, 18 september overleg over diverse lopende zaken met de bestuurssecretaris Wierden en Borgen, en de voorzitters van de 4 Huurdersorganisaties.
 • 23 mei: overleg met de projectleider van Wierden en Borgen, overleg over lopende en nieuwe projecten Wierden en Borgen.
 • 29 mei: Presentatie Woningmarkt en bewoners onderzoek Noord- en Midden Groningen
 • 13 juli: overleg over fase II Wehe den Hoorn
 • 19 juli: evaluatie splitsing Steelande.
 • 20 september: kennismaking met de nieuwe accountmanager van Wierden en Borgen.
 • 16 oktober: bespreken stappenplan opplussen woningen Winsum.
 • 13 november: kennismaking 2e bestuurder en bespreking problematiek.
 • 27 november: schouw Winsum betreffende opplussen woningen Winsum
 • 3 december: overleg 4 Ho’s, W&B en adviseur van de Woonbond

 

BAG (bewonersadviersgroep)

Prestatie afspraken

 • 30 april: evaluatie prestatieafspraken 2017.
 • 14 mei: vooruitblik op het bod 2019 voor de toekomstige gemeente Het Hoogeland.
 • 13 juni: tussentijdse bespreking bod prestatieafspraken gemeente Het Hoogeland 2019, samenstellen standpunten document.
 • 8 oktober, 5 november, 19 november: bespreken bod prestatie afspraken gemeente Het Hoogeland 2019
 • 6 december: tekenen prestatie afspraken. 

 Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 10 april en 30 oktober: overleg met Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen. Onderwerpen van gesprek: meerjarenhuurbeleid, aardbevingsproblematiek, nieuwbouw, samenwerking en communicatie.
 • 17 januari, 19 januari: proces werving nieuw RvC bestuurslid.

 

Overleg met Stichting huurderplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging Hoogkerk en huurdersvereniging De Huurder.

17 mei, 18 september: voorzittersoverleg, de 4 voorzitters bespreken diverse lopende zaken worden besproken.

11 juli, 26 september, 13 november en 12 december: overleg 4 HO’s overleg over diverse lopende o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking en communicatie.

 

 

 

           

Ondertekenen uniek sociaalplan voor sloop, woningverbetering en onderhoud

Huurders en Wierden en Borgen ondertekenen uniek sociaal plan voor sloop, woningverbetering en onderhoud

07 november 2019

Op donderdagavond 7 november ondertekenden vertegenwoordigers van vier huurdersorganisaties en woningcorporatie Wierden en Borgen een nieuw sociaal plan. Het sociaal plan beschrijft wat van huurders en Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, woningverbetering en onderhoud. Na een lange periode van intensieve gesprekken en samen schrijven ligt er een uniek sociaal plan waar de woningcorporatie en de huurdersorganisaties trots op zijn.

Matthieu van Olffen, bestuurder van Wierden en Borgen: "Uniek aan dit sociaal plan is dat we het samen met de huurdersorganisaties vanaf nul hebben geschreven. Wierden en Borgen vernieuwt en verbetert mede door de gaswinning relatief veel woningen. Daarom is voor huurders een actueel en gedragen sociaal plan extra belangrijk. Dat was reden voor ons om dit proces zo grondig en uitgebreid aan te pakken, met veel aandacht voor processtappen en de positie van de huurder. Een helder sociaal plan geeft duidelijkheid voor alle partijen en daar kunnen we hopelijk straks de vruchten van plukken." 

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen

Huurdersvereniging De Marne-De Terpen, Huurdersvereniging De Huurder, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk en Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het sociaal plan. De huurdersorganisaties zijn met het schrijven van het sociaal plan ondersteund door de Woonbond. De huurdersorganisaties over het maken van het sociaal plan: “Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Daarbij hebben wij natuurlijk de belangen van de huurders van Wierden en Borgen telkens voor ogen gehouden. Het resultaat: een duidelijk sociaal plan met afspraken over processen en vergoedingen in verschillende situaties, met ruimte voor maatwerk.”

Waarom een sociaal plan?

Aan elke huurwoning moet zo nu en dan wat gebeuren. En elke ingreep in een woning heeft impact op de huurders. Dat geldt zowel bij sloop, als bij woningverbetering en onderhoud. Woningcorporatie Wierden en Borgen en de huurdersorganisaties hebben daarom gezamenlijk een sociaal plan opgesteld dat huurders duidelijkheid geeft over de procedures, de beslissingen en de consequenties van grote en kleine ingrepen. Het doel is duidelijkheid te scheppen over hoe de woningcorporatie en huurder in die verschillende situaties met elkaar omgaan. Wierden en Borgen heeft nu verschillende basisplannen voor situaties waarin sprake is van sloop, woningverbetering en onderhoud met voldoende mogelijkheden voor maatwerk in bijvoorbeeld het aardbevingsgebied of in uitzonderlijke situaties. Onderdeel van het sociaal plan zijn de ‘negen zekerheden voor huurders’, die woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers over sloop en nieuwbouw in het aardbevingsgebied met elkaar hebben afgesproken.

 

Projecten Wierden en Borgen

Op de website van Wierden en Borgen vindt u een overzicht van alle, gerealiseerde, lopende projecten en projecten in voorbreiding. Klik hier om naar de site van Wierden en Borgen te gaan.