Skip to main content
Logo Huurdersvereniging De Marne de Terpen

Adres

Wilhelminalaan 36

9953 RP Baflo

Tel (0595) 422346

Openingstijden:

di, wo, vr 8:30-11:30

‘Like’ ons op Facebook en u ontvangt het nieuws van De Marne – De Terpen automatisch op uw eigen Facebook-pagina. 

Jaarvergadering 2022

Verslag 18-05-2022

Opening

Onze voorzitter kan wegens ziekte niet aanwezig zijn daarom neem Adri Bremer, ons nieuw te kiezen bestuurslid, deze taak op haar. De voorzitter heet deze avond 9 personen van harte welkom op de jaarvergadering van huurdersvereniging De Marne-De Terpen. Drie leden hebben zich afgemeld, drie bestuursleden kunnen wegens ziekte niet aanwezig zijn en 2 bestuursleden hebben net voor aanvang van de vergadering zich moeten afmelden omdat de taxie niet kwam opdagen.

Na het officiële gedeelte van de vergadering geeft de heer Sam van de Meij, energiedeskundige, een presentatie over “Energie en huurders”.

Notulen vorige vergadering

Omdat de jaarvergadering wegens corona 2 jaar niet doorgegaan is hebben we geen notulen van de vorige vergadering.

Jaarverslag secretaris

Secretaris Harma Wieringa geeft aan dat het jaar 2021 een erg druk jaar is geweest met veel activiteiten. In het Jaarverslag 2021 staan alle activiteiten van de Huurdersvereniging vermeld.

Verder geen op of aanmerkingen op het verslag.

Jaarverslag penningmeester

Wegens gezondheidsklachten is onze penningmeester mevrouw L. Vermaas per 1 januari gestopt met haar taken. Zij heeft de boekhouding overgedragen aan mevrouw A. Lameijer.

Tevens zijn we per 1 januari overgestapt naar een andere accountantskantoor helaas hebben we de jaarcijfers nog niet ontvangen. De begroting ligt ter inzage op de vergadering.

Bestuursverkiezing

De heer J. Werkman aftredend als voorzitter en mevrouw L. Vermaas aftreden als penning meester maar herkiesbaar als bestuurslid.

Mevrouw A. Lameijer is tussentijds toegetreden als penningmeester en mevrouw A. Bremer heeft zich beschikbaar gesteld  om toe te treden tot het bestuur.

Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld dus worden mevrouw L. Vermaas, mevrouw A. Lameijer, mevrouw A. Bremer en de heer J. Werkman met algehele stemmen aangenomen in het bestuur.

Rondvraag

Dhr. D. Dros vraagt hoe de energietransitie gaat voor huurders.
Mevrouw A. Bremer geeft aan dat de heer S. v.d. Meij, energiedeskundige, hier straks verder op in zal gaan.

Dhr. J. Hink vraagt of W&B wel voldoende en goed communiceert met hun huurders.
Mevrouw A. Bremer vertelt dat het afgelopen jaar de klachten zijn afgenomen, vooral in onze regio zijn het afgelopen half jaar weinig klachten binnen gekomen. Wel moeten we erbij vermelden dat er een periode is geweest dat er slecht met de bewoners werd gecommuniceerd en klachten te laat of niet werden opgelost. Dit is vooral gekomen door ziekte en wisseling van de wacht. Het nieuwe team van Wierden en Borgen werkt aan procesverbetering. Het belangrijkste doel is om de kwaliteit van de klant processen structureel op een hoger niveau te brengen.  Ze hebben al grote stappen gemaakt maar er moet nog veel gebeuren.

Sluiting

Na het officiële gedeelte van de vergadering heeft de heer Sam van der Meij, energiedeskundige, een presentatie gegeven over ” Energie en huurder”.

De belangrijkste vraagstukken in deze presentatie waren:  waarom is het energiethema belangrijk, wat verbruiken we met zijn allen en hoeveel aardgas is er nog en wat kun je doen om de energierekening te verlagen? De presentatie  was erg interessant en de vergadering zou graag zien dat de huurderorganisatie, Wierden en Borgen en de heer van der Meij gaan overleggen of het mogelijk is om een proefproject met energiecoaches op te starten in onze regio. De secretaris gaat een overleg inplannen met de verantwoordelijke medewerker van Wierden en Borgen, bestuur huurdersorganisatie en de heer S. van der Meij.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de heer Sam van der Meij voor zijn presentatie en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen wel thuis.