Jaarverslag 2020

2020 is een jaar dat in het teken heeft gestaan van het corona virus.  Veel vergaderingen zijn in maart en april uitgesteld. Daarna hebben we vooral digitaal en telefonisch contact gehad met onze belanghebbenden.  In de zomer en herfst konden alle activiteiten weer fysiek plaatsvinden met een gepaste afstand van 1 ½ meter. Helaas moesten we aan het eind van het jaar weer digitaal. Door alle corona maatregelen hebben veel huurderszaken vertraging opgelopen maar iedereen probeert met man en macht dit weer recht te trekken.

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. Dit jaar kon deze vergadering helaas niet doorgaan door de coronacrisis.
 • In maart, juni, september en november bezochten 2 bestuursleden de provinciale vergaderingen van de Woonbond. Op deze vergaderingen worden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid. Dit jaar heeft de Woonbond diverse Webinars betreffende huurderzakengeorganiseerd.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2020.
 • Website en facebook: het bij houden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken
 • September 40 jarig jubileum huurdersvereniging. Alle huurders hebben een presentje gekregen. .

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2020 konden onze leden op ons kantoor terecht voor problemen, die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 6x per jaar hebben de vier huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. participatiebeleid, onderhoud en verbetering woningen, herstructurering, communicatie, leefbaarheid en omgeving, mutatiebeleid, verhuur, verkoop woningen en servicekosten.
 • 4x per projecten overleg (nieuwbouw en onderhoud).
 • 28 januari en 25 februari bijeenkomsten duurzaamheidsvisie
 • 16 juni: visitatie Wierden en Borgen via Zoom
 • 2 september: bijpraten concept Duurzaamheidsbeleid
 • 14 oktober en 11 december: overleg met directeur bestuurder en manager wonen.
 • 27 oktober: overleg Groningen Huurt en Wonen en zorg
 • 27 oktober: overleg bewoners Beukemastraat Leens
 • 12 november: overleg opstellen ondernemingsplan Circusvis
 • 13 november: overleg met de woonconsument betreffende leefbaarheid
 • 24 november: presentatie nieuwe website Wierden en Borgen
   

Prestatie afspraken

 • 11 mei: teams overleg woonvisie gemeente het Hogeland
 • 15 juni: themabijeenkomst “mensen met een beperking”.
 • 8 juni, 3 september, 22 oktober tussen evaluatie prestatie afspraken.
 • 10 december: ondertekening prestatieafspraken gemeente Westerkwartier
 • 14 december: ondertekening prestatieafspraken gemeente Het Hogeland

 

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 19 mei: overleg 4 HO’s, directie Wierden en Borgen en Raad van Commissarissen
 • 30 juni: kennismaking met nieuw bestuurslid Raad van Commissarissen
 • 11 september excursie managementteam, HO’s en RvC leden
 • 3 november: overleg 4 HO’s en Raad van commissarissen

Overleg met Stichting huurderplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging Hoogkerk en huurdersvereniging De Huurder.

Sinds 1 juli 2015, de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet, hebben we als huurdersorganisatie een andere positie. Deze zullen we de komende jaren meer en meer gaan innemen. We hebben de ambitie om daar onze achterban directer bij te betrekken daarom is besloten dat de 4 huurdersorganisaties intensief gaan samenwerken betreffende beleidzaken.

 

In principe hebben de 4 HO’s 1x in de maand overleg over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker bij elkaar.

Ook zijn er dit jaar werkgroepen samengesteld, vaak onder begeleiding van de adviseur van de Woonbond, om diverse beleidzaken en gekwalificeerd adviezen samen te stellen.

Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot een goed en gedegen Huurbeleid. Onder leiding van Circusvis heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier huurdersorganisaties, Wierden en Borgen en een adviseur van de Woonbond, samengewerkt om te komen tot een goed leesbaar voorstel voor een vernieuwd toekomstbestendig huurbeleid.

 De 4 Huurdersorganisaties werken aan een gezamenlijke website.