Jaarverslag 2019

  

2019 is een druk jaar geweest met veel activiteiten, hieronder een opsomming:

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. De gebruikelijke onderwerpen passeren dan de revue.
 • Gezamenlijke ( de 4 huurderorganisaties, Raad van commissarissen en directie en personeel Wierden en Borgen) nieuwjaarsbijeenkomst in de Blauwe Schuit te Winsum op 7 januari was een succes.
 • In maart, juni, september en november bezochten 2 bestuursleden de provinciale vergaderingen van de Woonbond. Op deze vergaderingen werden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2019.
 • Website en facebook: het bij houden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken .

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2019 konden onze leden bij ons kantoor terecht voor problemen, die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 1x per maand hebben de vier huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. participatiebeleid, onderhoud en verbetering woningen, herstructurering, communicatie, leefbaarheid en omgeving, mutatiebeleid, verhuur, verkoop woningen en servicekosten.
 • De besturen van de 4 huurdersorganisaties hebben vanaf 7 januari tot half april in diverse overleggen, zowel gezamenlijk als ieder apart, intensief overleg gevoerd met Wierden en Borgen over het Huurbeleid 2019.
 • 9 januari: overleg EPV.
 • 31 januari: open huis Lijnbaan 16 te Winsum. Project “langer blijven wonen in Winsum”.
 • 15 februari: Hei en Klei middag.
 • 14 maart: afscheid Rinze Kramer, directeur Wierden en Borgen.
 • 13 maart: overleg met managementteam over het verbeterplan.
 • 26 maart: overleg met de woonconsulenten van onze regio.
 • 9 april: open huis woningen Ulrum
 • 6 wekelijks overleg met technisch beheer betreffende aardbevingsproblematiek, dagelijks, planmatig onderhoud en klachten ook de huurders (tweede helft van het jaar is het besproken tijdens het maandelijks overleg).
 • 7 mei: overleg over projecten groot onderhoud.
 • 21 mei en 26 juni: bespreken servicekosten.
 • 16 juli: overleg met accountmanager en de financieel medewerker van W&B over het financieel verslag en begroting van De Marne-De Terpen
 • 28 augustus: Start bijeenkomst “Op weg naar een nieuw huurbeleid”
 • 7 oktober en 28 november: Evaluatie bijeenkomsten “Op weg naar een nieuw huurbeleid”.
 • 12 november: overleg met de projectleider en projectconsulent van Wierden en Borgen
 • 19 november: Inloopbijeenkomst nieuwbouw project Beatrixstraat LEENS
 • 20 november: oplossessie problemen nieuwbouwwoningen Wehe den Hoorn
 • 25 november: overleg over begroting 2020, meerjarenbegroting 2020-2029
 • 29 november: Stakeholders dag
 • 16 december: overleg over verkoopbeleid en woonurgentie
 • 17 december : Kerstborrel 

Prestatie afspraken

 • 7 maart: overleg concept prestatie afspraken gemeente het Hogeland
 • 18 april: overleg prestatieafspraken gemeente Westerkwartier.
 • 12, 19 september en 7,14 oktober en 19 november: themasessies prestatieafspraken gemeente het Hogeland.
 • Ondertekening prestatie afspraken gemeente Westerkwartier 5 december 2019
 • Ondertekening prestatie afspraken gemeente het Hogeland 5 december 2019

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 9 april en 29 oktober: overleg met Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen. Onderwerpen van gesprek: meerjarenhuurbeleid, aardbevingsproblematiek, nieuwbouw, samenwerking en communicatie.
 • 6 februari: afscheid voorzitter Raad van commissarissen.
 • 14 mei en 15 oktober: overleg RvC, Managementteam W&B en de voorzitters Ho’s 

Overleg met Stichting huurderplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging Hoogkerk en huurdersvereniging De Huurder.

Sinds 1 juli 2015, de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet, hebben we als huurdersorganisatie een andere positie. Deze zullen we de komende jaren meer en meer gaan innemen. We hebben de ambitie om daar onze achterban directer bij te betrekken daarom is besloten dat de 4 huurdersorganisaties intensief gaan samenwerken betreffende beleidzaken.  

In principe hebben de 4 HO’s 1x in de maand overleg over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen ze vaker bij elkaar.

Ook zijn er dit jaar werkgroepen samengesteld, vaak onder begeleiding van de adviseur van de Woonbond, om diverse beleidzaken en gekwalificeerd adviezen samen te stellen.

Deze intensieve samenwerking heeft geleid tot een goed en gedegen nieuw sociaalplan. Het nieuwe sociaalplan is op 7 november ondertekend door vertegenwoordigers van de vier huurdersorganisaties en Wierden en Borgen.

Onder leiding van Circusvis heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de vier huurdersorganisatie, Wierden en Borgen en een adviseur van de Woonbond, intensief samengewerkt om te komen tot een begrijpbaar voorstel voor een vernieuwd toekomstbestendig huurbeleid.

De 4 Huurdersorganisatie werken aan een gezamenlijke website.