Skip to main content
Logo Huurdersvereniging De Marne de Terpen

Adres

Wilhelminalaan 36

9953 RP Baflo

Tel (0595) 422346

Openingstijden:

di, wo, vr 8:30-11:30

‘Like’ ons op Facebook en u ontvangt het nieuws van De Marne – De Terpen automatisch op uw eigen Facebook-pagina. 

Het Jaar 2022

Waar hebben we ons dit jaar mee bezig gehouden.

 

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Elke week komt het dagelijks bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken.
 • Ledenvergadering: een keer per jaar vindt onze jaarlijkse ledenvergadering plaats.
 • De provinciale vergaderingen van de Woonbond hebben het eerste halfjaar ook online plaatsgevonden. Op deze vergaderingen worden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid. Dit jaar heeft de Woonbond diverse Webinars betreffende huurderzaken georganiseerd.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2022.
 • Website en facebook: het bijhouden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken.
 • 7 maart overleg met de adviseur van de Woonbond

 

Afhandeling klachten en vragen van huurders

 • Ook in 2022 konden onze leden op ons kantoor terecht voor problemen die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent van Wierden en Borgen.
 • Tijdens deze overleggen bespreken we diverse zaken/problemen die betrekking hebben op leefbaarheid.
 • Overleg met Wierden en Borgen.
 • 6x per jaar hebben de drie huurdersorganisaties en Wierden en Borgen overleg over diverse beleidsthema’s. Besproken thema’s: o.a. duurzaamheidvisie, kaderbrief begroting, huurbeleid, onderhoud en verbetering woningen, communicatie, portefeuilleplan, leefbaarheid en omgeving, sociaalplan,  FKO, mutatiebeleid, proces aardbevingsschade, verkoop woningen, wonen en zorg en prestatieafspraken.
 • 6 x per jaar heeft het bestuur overleg met de woon/gebiedsconsulent van Wierden en Borgen. Als er belangrijke zaken te melden zijn schuift de projectleider nieuwbouw ook aan.
 • In principe hebben de 3 Ho’s 1x  per maand overleg met de projectmedewerker volkshuisvesting over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker bij elkaar.
 • 2x per jaar bijpraat moment manager wonen en directeur/bestuurder.
 • 2x per jaar overleg met de Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen
 • 11 januari online nieuwjaarsbijeenkomst.
 • 28 februari brainstormsessie Leefbaarheidsvisie
 • 7 maart overleg FKO
 • 28 maart overleg manager vastgoed en projectleider van Wierden en Borgen.
 • 5 april, 19 april, 28 april , 19 mei overleg evaluatie/aanpassen sociaalplan
 • 29 april bijeenkomst i.v.m. samenwerkingsbijeenkomst
 • 9 juni, 29 juni overleg zonnepanalen beleid
 • 7 juli, 24 oktober bespreekforum Groningen Huurt
 • 2 september excursie ”leefbaar kleine dorpen” met management team Wierden en Borgen, raad van commissarissen en de 3 huurdersorganisaties
 • 21 november overleg manager vastgoed en projectleider over  E,F,G labels
 • 13 december overleg huurbeleid 2023

 

Prestatie afspraken/themabijeenkomsten gemeente

 • 22 maart start overleg bod
 • 10 mei bespreken concept biedingen
 • 7 april themabijeenkomst wonen en zorg
 • 13 mei, 10 juni woonkoers noordwestelijke woondorpen
 • 2 juni tussen evaluatie prestatie afspraken
 • 1 september themabijeenkomst transitie warmte
 • 22 september dorpsschouw Leens
 • 27 oktober dorpsschouw Pieterburen
 • 31 oktober overleg strategisch dorpsplan Baflo/Rasquert
 • 8 november dorpsschouw Kloosterburen
 • 8 december ondertekenen prestatie afspraken 2023

 

Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 22 april, 4 november en 12 oktober:  overleg 3 Ho’s , directie Wierden en Borgen en Raad van Commissarissen.
 • 17 mei : doornemen sollicitatie brieven  vacatures RvC Wierden en Borgen.

 

Overleg met Huurdersorganisatie HEG en huurdersvereniging Hoogkerk

Sinds 1 juli 2015, de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet, hebben we als huurdersorganisatie een andere positie. Deze zullen we de komende jaren meer en meer gaan innemen. We hebben de ambitie om daar onze achterban directer bij te betrekken daarom zijn de 3 huurdersorganisaties intensief gaan samenwerken betreffende beleidzaken.

In principe hebben de 3 Ho’s 1x per maand overleg over diverse lopende zaken o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, FKO, duurzaamheidsvisie, prestatieafspraken, leefbaarheid, wonen en zorg, samenwerking, communicatie en andere beleidszaken. Mocht het nodig zijn dan komen we vaker fysiek of online bij elkaar.