Jaarverslag 2018

             

2018 is een druk jaar geweest met veel activiteiten, hieronder een opsomming:

Diverse Bestuurszaken

 • Bestuursvergaderingen: elke eerste woensdag van de maand een vergadering van het algemeen bestuur.
 • Ledenvergadering: op 30 mei vond onze jaarlijkse ledenvergadering plaats. De gebruikelijke onderwerpen passeerden.
 • Gezamenlijke ( de 4 huurderorganisaties, Raad van commissarissen en directie en personeel Wierden en Borgen) nieuwjaarsbijeenkomst in de Blauwe Schuit te Winsum op 8 januari was een succes.
 • In maart, juni, september en november bezochten 2 bestuursleden de provinciale vergaderingen van de Woonbond. Op deze vergaderingen werden we op de hoogte gehouden van de standpunten en acties van de Woonbond over bijvoorbeeld het landelijk woonbeleid
 • Op 8 februari, 14 juni en 11 oktober bezochten 2 bestuursleden de Regiovergaderingen in Hoogezand. Op deze vergaderingen werden we op de hoogte gehouden van huurderszaken die spelen in onze regio,
 • 1 februari: open huis Loppersum
 • 16 februari: symposium Woonbond “Huurders in de Knel”
 • 23 februari: 1e paal de grond in voor twee nieuwe woningen aan de Noorderstraat Ulrum.
 • 10 juli: feestelijke oplevering nieuwe woningen Wehe Den Hoorn.
 • 20 maart: Netwerkbijeenkomst Leefbaarheid te Zwolle.
 • 21 november: lancering Groningen huurt.
 • 17 december: oplevering 2 woningen Ulrum.
 • Op Stee: Het bewonersblad Op Stee is tweemaal verschenen in 2018.
 • Website en facebook: het bij houden van de website, facebook om de leden te informeren en meer betrekken bij huurderszaken .

Afhandeling klachten en vragen van huurders.

 • Ook in 2018 konden onze leden bij ons kantoor terecht voor problemen, die zij zelf niet met de verhuurder konden oplossen of voor vragen over de rechten en plichten van een huurder.

Overleg met Wierden en Borgen.

 • 24 januari, 28 maart, reguliere vergaderingen met Wierden en Borgen en de 4 huurdersorganisaties: o.a. de volgende onderwerpen begroting, ondernemingsplan, huurbeleid, jaarverslag W&B, sociaal plan, aardbevingsproblematiek, huurvoorwaarden, harmonisatie, passend toewijzen, prestatieafspraken en Bags zijn besproken.
 • 6 wekelijks overleg met technisch beheer betreffende aardbevingsproblematiek, dagelijks, planmatig onderhoud en klachten ook de huurders.
 • 29 mei: overleg directie en management team Wierden en Borgen en de 4 voorzitters van de Huurdersorganisaties.
 • 14 juni, 18 september overleg over diverse lopende zaken met de bestuurssecretaris Wierden en Borgen, en de voorzitters van de 4 Huurdersorganisaties.
 • 23 mei: overleg met de projectleider van Wierden en Borgen, overleg over lopende en nieuwe projecten Wierden en Borgen.
 • 29 mei: Presentatie Woningmarkt en bewoners onderzoek Noord- en Midden Groningen
 • 13 juli: overleg over fase II Wehe den Hoorn
 • 19 juli: evaluatie splitsing Steelande.
 • 20 september: kennismaking met de nieuwe accountmanager van Wierden en Borgen.
 • 16 oktober: bespreken stappenplan opplussen woningen Winsum.
 • 13 november: kennismaking 2e bestuurder en bespreking problematiek.
 • 27 november: schouw Winsum betreffende opplussen woningen Winsum
 • 3 december: overleg 4 Ho’s, W&B en adviseur van de Woonbond

 

BAG (bewonersadviersgroep)

Prestatie afspraken

 • 30 april: evaluatie prestatieafspraken 2017.
 • 14 mei: vooruitblik op het bod 2019 voor de toekomstige gemeente Het Hoogeland.
 • 13 juni: tussentijdse bespreking bod prestatieafspraken gemeente Het Hoogeland 2019, samenstellen standpunten document.
 • 8 oktober, 5 november, 19 november: bespreken bod prestatie afspraken gemeente Het Hoogeland 2019
 • 6 december: tekenen prestatie afspraken. 

 Overleg met Raad van Commissarissen van W&B

 • 10 april en 30 oktober: overleg met Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen. Onderwerpen van gesprek: meerjarenhuurbeleid, aardbevingsproblematiek, nieuwbouw, samenwerking en communicatie.
 • 17 januari, 19 januari: proces werving nieuw RvC bestuurslid.

 

Overleg met Stichting huurderplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging Hoogkerk en huurdersvereniging De Huurder.

17 mei, 18 september: voorzittersoverleg, de 4 voorzitters bespreken diverse lopende zaken worden besproken.

11 juli, 26 september, 13 november en 12 december: overleg 4 HO’s overleg over diverse lopende o.a. sociaalstatuut, huurbeleid, samenwerking en communicatie.